Integritetspolicy

På Rehaboteket bryr vi oss om din personliga integritet och eftersträvar alltid högsta nivån av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag).
Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Rehaboteket AB, org. nr 556882–3297, med adress Staffansväg 6b, 19278 Sollentuna, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål (varför)?

  1. För att administrera ditt unika användarkonto

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgift

– För att kunna skapa och administrera användarkonton, däri inkluderat bl.a. att ge behörighet att logga in på ditt användarkontokonto och erbjuda dig funktioner som underlättar för dig att använda våra tjänster (bl.a. se status på aktuellt köp, spårningsnummer och lägga nya beställningar)

 

– Insamling och lagring av personuppgifter i våra verksamhetssystem, backup-system och andra lagringsutrymmen online.

 

– Användarnamn.

– E-postadress.

– Kundtyp (privatperson/företag).

– I förekommande fall namn, telefonnummer och land.

– Lösenord (Krypterat)

– Datum för skapande av användarkonto

 

Laglig grund

För aktiva kunder: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtal om köp av varor från oss. 


För icke aktiva kunder: Intresseavvägning. Behandlingen stödjer sig på vårt berättigade intresse av att administrera användarkonton och tillhandahålla våra tjänster.

 

Lagringstid

36 månader från skapandet av användarkontot eller ditt senaste inköp varefter ditt användarkonto kommer att avslutas och dina uppgifter avidentifieras eller raderas. Om ditt användarkonto avslutas på initiativ av dig själv kommer dina uppgifter att avidentifieras eller raderas inom sju (7) dagar från begäran.

 

  1. För att hantera dina beställningar

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgift

 För att kunna hantera dina beställningar/köp (inklusive skicka orderbekräftelser, avisera leveranser, leverera dina beställda/köpta varor och hantera kontakter i samband med försenade leveranser).

– För att kunna hantera dina klagomål, reklamations- och garantiärenden avseende beställda/köpta varor.

– För att kunna genomföra fakturering.

– För att kunna etablera dina lagda orders (genom ordernummer eller personnummer).

– För att kunna säkerställa vår driftssäkerhet och vår möjlighet till systemåterställning.

 

– Insamling och lagring av personuppgifter i våra verksamhetssystem, backup-system och andra lagringsutrymmen online.

– Skickande av orderbekräftelser, avisering om leverans och korrespondens i samband med försenad leverans.

– Överföring av personuppgifter till speditörer och transportföretag

 

– Namn.

– Användarnamn.

– Personnummer.

– Kontaktuppgifter (såsom adress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer och portkod).

– Ordernummer.

– Orderinformation, t.ex. information om beställda varor.

– Kundtyp (privatperson/företag).

– Betal-, köp- och orderhistorik

– IP adress

 

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtal om köp av varor från oss. 

 

Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som de behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig, dock längst 36 månader från ditt senaste inköp.

 

 

  1. För att hantera kundservice

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgift

– För att kunna kommunicera med dig och besvara de frågor du ställer till oss via e-post, telefon, vår chattfunktion eller Facebook.

– För att kunna säkerställa din identitet.

– För att kunna etablera dina lagda orders (genom ordernummer eller personnummer).

– För att kunna hantera dina klagomål, reklamations- och garantiärenden avseende beställda/köpta varor.
– För att kunna hantera dina byten och returer.

 

– Insamling och lagring av personuppgifter i våra verksamhetssystem, backup-system och andra lagringsutrymmen online.

 

– Din korrespondens
– Namn.

– Användarnamn

– Kontaktuppgifter (tex adress, e-postadress och telefonnummer).

– Ordernummer.

– Orderhistorik, t.ex. information om beställda varor och byten av produkt.

– Typ av kund (privatperson/företag).

– Bilagor som du skickat till kundtjänst.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt

berättigade intresse av att hantera kundserviceärendet.

Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter så länge ditt användarkonto finns kvar dock längst 36 månader

 

  1. För att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgift

– För att kunna skicka direktmarknadsföring (såsom nyhetsbrev) via post, e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation.

– För att kunna genomföra riktade marknadsföringskampanjer (såsom personliga erbjudanden, förmåner eller gåvor).

– För att kunna analysera dina köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring.

 

 

– Insamling och lagring av lämnade personuppgifter i våra verksamhetssystem, backup-system och andra lagringsutrymmen online.

– Överföring av uppgifter till tredjepartsleverantörer för bl.a. direktmarknadsföringsutskick och riktade marknadsföringskampanjer.

 

– Namn.

– Adress.

– E-postadress.

– Mobilnummer.

– Kön.

– Födelsedatum.

– Namnsdag.

– Köp- och orderhistorik.

– Sökhistorik

 

Laglig grund

Intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster samt genomföra kundundersökningar.

 

Lagringstid

För aktiva kunder: Vi lagrar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte så länge som kundförhållandet består eller till dess att du begär att marknadsföringen ska upphöra, dock längst tre (3) år efter ditt senaste inköp.


För personer som anmält sig för mottagande av nyhetsbrev/marknadsutskick: Vi lagrar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte till dess att du begär att marknadsföringen ska upphöra.

 

 

Baserat på de uppgifter vi samlar in om dig och dina köp samt andra kunder med liknande köpbeteende gör vi en analys på individnivå. Analysen kommer att ligga till grund för de riktade erbjudanden, exempelvis inom särskilda produktkategorier, som du kan få. Olika kunder kan därför få olika förmåner och erbjudanden, till exempel kan du som handlar produkter med mot en specifik skada få erbjudande om andra produkter som kompletterar behandlingen av just den skadan.
Observera att du som kund alltid har rätt att motsätta dig att dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
Kontaktuppgifter (Namn och adress) från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt kontaktuppgifter till dig.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

- Transporter (logistikföretag och speditörer).
- Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
- Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
- IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller lojalitetsprogrammets medlemsvillkor). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav

samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1. Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

2. Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).

3. Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler).

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?
Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering.

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
- Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
- Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
- Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
- Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
- Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
- Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse.

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du

möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål).

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på Mina sidor).

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet.

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och

sparas på din webbläsare eller enhet. På Rehabotekets.se använder vi följande cookies:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).

3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).

5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du kan läsa mer om cookies specifikt för Rehaboteket på Rehaboteket.se/cookies.

Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Eftersom vi tar dataskydd på stort allvar har vi särskilda medarbetare på kundservice som hanterar just dessa ärenden, och du kan alltid nå dem på kundservice@rehaboteket.se.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på Rehaboteket.se och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig. Integritetspolicyn

uppdaterades senast 2018-05-22.